New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

प्रेरित यूहन्नाको पहिलो पत्र

प्रेरित यूहन्नाको पहिलो पत्र १ यूहन्ना १:१-२ – येशू को हुनुहुन्छ? – अनन्त पुत्रको देहधारण (36 min; 4.8 MB) १ यूहन्ना १:१-१० – पापी मानिस पवित्र परमेश्वरसित कसरी हिँड्ने? (66 min; 8.9 MB) १ यूहन्ना १:३-५ – “परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ” को माने? (43min; 5.6 MB) १ यूहन्ना १:६-१० – “पाप” र “पापहरू” – के छ भिन्नता? (54 min; 13.9 […]