New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

ख्रीष्टका चार तस्वीरहरू

ख्रीष्टका चार तस्वीरहरू   ख्रीष्टका चार तस्वीरहरू त्यहाँ किन चारओटा सुसमाचारहरू छन्? परमेश्वरले हामीलाई ख्रीष्टको जीवन र सेवाकाइको वर्णन गर्ने चारओटा पुस्तकहरू किन दिनुभयो? के एउटै पुस्तक पर्याप्त थिएन र?मानौं तपाईको एउटा पत्र-मित्र छ – एक व्यक्ति जोसँग तपाई पत्र आदन- प्रदान गर्नुहुन्छ तर जोसँग तपाईंको प्रत्यक्ष भेटघाट भएको छैन। एक दिन तपाईंले पत्रमा यसरी […]