New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

जीवनको रोटी

जीवनको रोटी यूहन्ना ६ अध्यायको रूपरेखा येशू पाँच हजारलाई खुवाउनुहुन्छ (यूहन्ना ६:१-१४) येशू पानीमाथि हिँड्नुहुन्छ (यूहन्ना ६:५-२१) ठूलो जमात येशूलाई खोज्छन् (यूहन्ना ६:२२-२९) येशू–जीवनको रोटी (यूहन्ना ६:३०-५९) धेरै चेलाहरू येशूलाई त्याग्छन् (यूहन्ना ६:६०-७१) येशू पाँच हजारलाई खुवाउनुहुन्छ यूहन्नाको छैटौं अध्यायमा येशूको अर्को आश्चर्यकर्मको उल्लेख छ (हेर्नुहोस्, यूहन्ना ६:१४)। अघिल्ला पाँच अध्यायहरूमा येशूले अन्य कुन आश्चर्यकर्महरू […]