New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

संसारको ज्योति

संसारको ज्योति येशू ख्रीष्ट “संसारको __________” हुनुहुन्छ (यूहन्ना ८:१२)। यूहन्ना ३:१९-२१ मा हामीले हेरिहाल्यौं, त्यहाँ कति मानिसहरू छन् जो ज्योतिलाई घृणा गछर्न् अनि कति छन् जो ज्योतिकहाँ आउँछन्। त्यहाँ कोहीकोही “अन्धकारमा हिँड्ने” हरू पनि छन् (यूहन्ना ८:१२)। जब हामी यूहन्ना ८ र ९ अध्याय पढ्न थाल्छौं तब हामीले ज्योतिका सन्तान अनि अन्धकारका सन्तानका बारेमा अझ […]