New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

महान् महापुजाहारी

महान् महापुजाहारी हाम्रा मुक्तिदाताले हाम्रा निम्ति आज गरिरहनुभएको एउटा सुन्दर कार्यको बारेमा हिब्रूको पुस्तकले यसरी बताएको छ: “किनकि ख्रीष्ट हातले बनाएका पवित्रस्थानहरूभित्र पस्नुभएन, जो वास्तविक पवित्रस्थानहरूका प्रतिरूप हुन्; तर ________भित्र नै पस्नुभयो, अब _____________का सामु ________ निम्ति देखा पर्नालाई” (हिब्रू ९:२४)। येशू ख्रीष्ट हाम्रा महान् महापुजाहारी हुनुहुन्छ (हेर्नुहोस्, हिब्रू ४:१४; ७:२६ र ८:१) जो स्वर्गभित्र […]