New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

मानिसको दुष्टता र विश्वव्यापी जलप्रलय

मानिसको दुष्टता र विश्वव्यापी जलप्रलय आदमले पाप गर्न थाल्यो। आदमका सन्तान पापमा लागिरहे। तिनीहरूले झन् झन् पाप गरे। तिनीहरू पापको दलदलमा झन् झन् डुबे। आत्मिक र नैतिक रूपमा तिनीहरू झन् झन् तल गिरे। तिनीहरू दुष्टताको गहिराइमा झन् झन् खराब बने। तिनीहरू कमारा थिए, पापको साङ्लाले बाँधिएका पापका दास थिए। उत्पत्ति ६:५ अनुसार “पृथ्वीमा मानिसहरूको __________ […]