New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

क्रूसको दिन

क्रूसको दिन अघिल्ला पाठहरूमा हामीले अध्ययन गरेका विषयहरूलाई स्मरण गर्दै तलको जोडा मिलाउने अभ्यास पूरा गरौं: (क) बाबेल (ख) उजाडस्थान (ग) आदम (घ) जलप्रलय अघिको समय (ङ) दनियल २ र ७ — सांसारका चार महान् साम्राज्यहरू (च) राजा शाउलको शासन (छ) मिश्र देशको दासत्व ____  मानिसले परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरे र पापमा फसे (पाठ १)। […]