New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

आफ्नो पैसाको सम्बन्धमा कसरी बुद्धिमान हुने?

आफ्नो पैसाको सम्बन्धमा कसरी बुद्धिमान हुने? भाग १ – दसौं अंश डेविड क्लाउड पद कण्ठ: हितोपदेश ३:९-१०; मलाकी ३:१०; लूका ६:३८; २ कोरिन्थी ९:६-७ बाइबलले पैसाको बारेमा धेरै कुरा बताएको छ; येशूका धेरैओटा प्रवचनहरू यही विषयमा थिए; मान्छेको हृदय उसको सम्पत्तिसित बाँधिएको हुन्छ भनेर उहाँले सिकाउनुभयो। दसौं अंशको अभ्यास गरेर (मलाकी ३:८-११) दसौं अंश, जसको […]