New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

सुसमाचार कसरी प्रस्तुत गर्ने?

हामी सुसमाचार कसरी प्रस्तुत गरौं? व्यक्तिगत लाभको आधारमा कि व्यक्तिगत खाँचोको आधारमा?रोमी १:१८ को एक टिप्पणी “किनभने सत्यलाई अधर्ममा दबाइराख्‍ने मानिसहरूका सबै अभक्ति र अधर्मको विरोधमा स्वर्गबाट परमेश्वरको परमेश्वरको क्रोध प्रकट भएको छ” (रोमी १:१८) “परमेश्वरको क्रोध” — अधिकांश धार्मिक परिवेशहरूमा परमेश्वरको क्रोधको विषयलाई बेवास्ता गरिएको पाइन्छ। परमेश्वरको प्रेमलाई प्रायः उल्लेख गरिए तापनि परमेश्वरको क्रोधको […]