(२) सबैलाई मुक्तिको खाँचो छ किनकि सबै मानिसहरू दुष्ट छन्

१) यर्मिया १७:९-१०

“मानिसको हृदय सबै कुराभन्दा __________ हुन्छ, र त्यसलाई __________ पार्न सकिँदैन।” हाम्रो भयङ्कर दुष्टताको कारण परमेश्वर हामीलाई उपचारै नलाग्ने प्राणघातक रोगले ग्रस्त मानिससित तुलना गर्नुहुन्छ। यो रोग क्यान्सर वा कुष्ठरोगभन्दा पनि अति नै डरलाग्दो रोग हो। यो नम्बर १ प्राणघातक रोग हो, पाप!!

२) मर्कूस ७:२०-२३

यो भनाइ प्रभु येशू ख्रीष्टको हो। के प्रभु येशू यर्मिया १७:९ सित सहमत हुनुहुन्छ? ____________________। प्रभु येशूको भनाइअनुसार (मर्कूस ७:२०-२३) मानिसको हृदय मौलिक रूपमा खराब छ कि असल? ____________। हाम्रो भित्रबाट निस्केर आउने ६ ओटा कुराहरूलेख्‍नुहोस् जसले हाम्रो हृदय दुष्ट र रोगी छ भन्ने प्रमाण दिन्छ (मर्कूस ७:२१-२२):

(१) ______________________ (४) ______________________
(२) ______________________ (५) ______________________
(३) ______________________ (६) ______________________

मर्कूस ७:२३ मा येशूले यी कुराहरू ______________ कुराहरू हुन् भनी भन्नुभयो। मर्कूस ७:२१-२२ अनुसार मानिसको मूल समस्या के हो? सही उत्तरलाई गोलो चिन्ह लगाउनुहोस्:

(१) गाँस (४) भ्रष्टाचारी सरकार
(२) बास (५) वातावरणीय प्रदुषण
(३) युद्घ (६) एक दुष्ट र दुषित हृदय

३) मत्ती ७:९-११

यी पदहरूअनुसार, प्रभु येशूले मानिसहरू असल छन् भनी भन्नुभयो कि दुष्ट? __________। यी पदहरू (विशेष गरी ११ औं पद) अनुसार, के एउटा दुष्ट मानिसले असल कामहरू गर्न सक्छ? __________________। तसर्थ, कसैले असल र दयालु काम गर्छ भने त्यो व्यक्ति दुष्ट होइन भन्न मिल्छ? ______________।

(३) सबैलाई मुक्तिको खाँचो छ किनकि सबै मानिसहरू हराएका छन्

१) लूका १९:१०

आफूले खोज्न र मुक्त गर्न आउनुभएका मानिसहरू कस्ता मानिसहरू हुन् भनी प्रभु येशूले भन्नुभयो? ______________________।

२) यशैया ५३:६

यस पदमा यशैया भन्छन्, हामी हराएका ________________ जस्तै छौं। यशैया ५३:६ अनुसार हामीहरूमध्ये कतिजना परमेश्वरदेखि बरालिएका र भौंतारिएर टाढा पुगेका रहेछौं? __________। यशैया ५३:६ मा हामी सिक्छौं कि परमेश्वरको मार्गमा हिँड्नुको सट्टा हामी सबै नै ______________ बाटोतिर लागेका छौं र न्यायकर्ता २१:२५ मा हामी सिक्छौं कि हरेक मानिसले ____________ ____________ जे ठीक लाग्यो त्यही गर्दथ्यो। मत्ती १०:६ मा परमेश्वरले यहूदीहरूलाई “इस्राएलका घरानाका __________________ __________________ भनी बयान गर्नुभयो। मत्ती ९:३६ मा मानिसका भीडहरूलाई देखेर प्रभु दयाले भरिनुभयो किनकि “तिनीहरू ____________ नभएका ________________ झैं क्लान्त भएका र ____________ पारिएका थिए।” १ पत्रुस २:२५ मा मुक्ति पाउनभन्दा अघि हामी कस्ता थियौं भनी बयान गरिएको छ? __________________________________________। मुक्ति पाएपछि हामी कसकहाँ फर्केकाछौं (१ पत्रुस २:२५)? __________________________________________________ ________________________। यूहन्ना १०:११ र भजनसंग्रह २३:१ पढ्नुहोस्। हाम्रा प्राणहरूका गोठाला र अध्यक्ष को हुनुहुन्छ? ________________। (शब्दार्थ: ग्रीक भाषामा “अध्यक्ष” (एपिस्कोपस्) = हामीलाई खतरादेखि जोगाउन हाम्रो हेरविचार र रेखदेख गर्ने व्यक्ति, एक “निरिक्षक”)

(४) सबै मानिसहरूलाई मुक्तिको खाँचो छ किनकि सबै नै मरेका छन्

१) उत्पत्ति २:१७

उसले प्रतिबन्धित फल खाएमा आदमलाई के हुनेछ भनी परमेश्वरले भन्नुभएको थियो? ________________________________________________। त्यो कहिले हुनेछ भनी परमेश्वरले भन्नुभयो? ________________________________। फल खाएकै दिनमा के आदम शारीरिकरूपमा मरे? उत्पत्ति ५:३-५ पढेर यस प्रश्‍नको जवाफ पत्ता लगाउनुहोस्: ________________। यसकारण उत्पत्ति २:१७ मा के परमेश्वरले शारीरिक मृत्युकै कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो? ______________________। उत्पत्ति २:२५ र ३:६-७ पढ्नुहोस्। आदम र हवाले पाप गरेपछि के उनीहरूमा कुनै परिवर्तन आयो? ____________। उत्पत्ति ३:१९ अनुसार के शारीरिक मृत्यु पनि आदमको पापकै कारण आइपरेको एउटा श्राप हो? ____________।)

२) एफेसी २:१

मुक्ति पाउन अघि हामी ________________ र ________मा ____________ थियौं (एफेसी २:५ र कलस्सी २:१३ मा पनि हेर्नुहोस्)।

३) यूहन्ना ५:२४

मुक्ति पाएकै घडी एक व्यक्ति __________बाट ____________मा र्सदछ (१ यूहन्ना ३:१४)। तसर्थ, मुक्ति पाउन अघि एक व्यक्ति ____________ हुन्छ। यूहन्ना ६:४७ अनुसार, एउटा मानिसले प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्ने बित्तिकै उसले के पाउँछ? ______________ ____________। तसर्थ, मुक्ति नपाएको मानिस आत्मिक रूपमा मरेको हुन्छ किनकि उसँग ____________ छैन। एफेसी ४:१७-१८ मा हामी सिक्छौं, मुक्ति नपाएका मानिसहरू ____________________को ____________बाट बिराना (अलग) भएका हुन्छन्। तसर्थ, मरेको मानिस (एफेसी २:१) त्यो हो जोसँग परमेश्वरको जीवन छैन। मुक्ति पाएकै घडी ऊ जिउँदो बनाइन्छ (एफेसी २:५)। १ यूहन्ना ५:११ अनुसार अनन्त जीवन कहाँ पाइन्छ? ____________ ______________। १ यूहन्ना ५:१२ पढ्नुहोस्। यदि एउटा व्यक्तिसँग प्रभु येशू ख्रीष्ट उसको मुक्तिदाता र प्रभुको रूपमा हुनुहुन्छ भने, उसँग के पनि हुँदछ? ____________। जोसँग परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्न ऊसँग ____________ छैन। यदि एउटा व्यक्तिमा जीवन छैन भने ऊ मरेको छ ! त्यसैले हामी भन्न सक्छौं कि जससँग परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्न, त्यो व्यक्ति ____________ छ। यूहन्ना १७:३ मा अनन्त जीवन वास्तवमा के हो भनी येशूले भन्नुभयो? _____________________________________________________। यसकारण जसले पिता र पुत्रलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्दैन त्यस व्यक्तिसँग ______________ ____________ छैन। यसैले हामी भन्न सक्छौं कि जसले परमेश्वरलाई चिनेको छैन त्यो व्यक्ति ____________ छ।

४) यूहन्ना ३:१४-१६, यूहन्ना ५:२४ र यूहन्ना ६:४७

मरेका मानिसहरूले जीवन पाउनलाई के गर्नुपर्छ? ___________________________________________ _____________________________________________।