पाठकवर्गलाई सूचना: कृपया info@wordoftruth.com.np लाई आफ्‍नो contact list मा add गर्नुहोला नत्र हाम्रो ईमेल पाठकको inbox मा नआइपुग्ने सम्भावना छ।

महान् घटनाहरू

संसारै बदल्ने घटनाहरू


मानिसले पाप गरेको दिन
मानिसको दुष्टता र जलप्रलय
भाषाहरूको खलबल
मिश्रबाट प्रस्थान
प्रतिज्ञाको देशभित्र प्रवेश
राजाहरू र राज्य ७ कसको कैदी?
क्रूसको दिन
मण्डलीको जन्मदिन
१० प्रोटेस्टेन्ट अभियान
११ तपाईंले मुक्ति पाउनुभएको दिन

यो अध्ययन माला मीडलटाउन बाइबल चर्चद्वारा प्रकाशित सामग्रीबाट नेपालीमा अनुवाद गरिएको हो। यसलाई अध्ययन गर्दा ट्रिनिटेरियन बाइबल सोसाइटीद्वारा प्रकाशित पवित्र बाइबल प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईंलाई सहज हुनेछ। तपाईंलाई एकमात्र सत्य परमेश्वर र उहाँका पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको व्यक्तिगत ज्ञानमा आइपुग्न र त्यसमा बढ्दै-बढ्दै जान पवित्र आत्माले यी अध्ययनहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको होस्! (१ पत्रुस २:२; २ पत्रुस ३:१८)