New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

नयाँ नियमका पुस्तकहरू

नयाँ नियमका पुस्तकहरू   एक पूर्व तयारी (नयाँ नियम के हो?)नयाँ करार मत्ती २६:२८ मा उहाँ क्रूसमा मर्नभन्दा अघिको रात प्रभु येशू ख्रीष्टले यी शब्दरू उच्‍चारण गर्नुभयो: “किनभने यो _________ __________ को मेरो रगत हो, जोचाहिँ धेरैका लागि पापहरूको क्षमाका निम्ति बहाइन्छ।” “नयाँ वाचा” भन्‍नु र “नयाँ करार ” भन्‍नु एउटै हो। जब प्रभुका यहूदी […]