New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

अल्फयसका छोरा याकूब र थद्देयस

अल्फयसका छोरा याकूब र थद्देयस   (अल्पज्ञात चेलाहरू) यस पाठमा हामी प्रभुका अरू दुई चेलाहरूको बारेमा विचार गर्नेछौँ। यी दुईजनाको बारेमा हामीलाई थोरै मात्र ज्ञान छ। उनीहरूका नाउँहरू बाह्रचेलाको सूचीमा उल्लेख गरिएको छ तर यस बाहेक बाइबलमा अरू कुनै कुरो बताइएको छैन। परमेश्वरलाई यी दुई चेलाका बारेमा धेरै नबताउनु नै असल लाग्यो। हामी उनीहरूलाई उनीहरूका […]