New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

गेत्समनी

गेत्समनी   कष्टप्रद कचौरा क्रूसको मृत्यु अगाडिको साँझमा, येशूले आफ्ना चेलाहरूसँग खाना खानुभयो। खाना खाइसकेपछि येशूले रोटी लिनुभयो अनि कचौरा लिनुभयो अनि चेलाहरूलाई आफ्नो मृत्युबारे बताउनुभयो (मर्कूस १४:२२-२४) र आफ्नो पुनरूत्थानबारे बताउनुभयो (मर्कूस १४:२५)। अनि एउटा __________ गाएपछि (मर्कूस १४:२६) उहाँहरू जैतुन डाँडामा गेत्समनी भनिने ठाउँमा जानुभयो। त्यहाँ प्रभु पटक पटक प्रार्थना गर्न जानुभएको थियो […]