New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

येशू आज कहाँ हुनुहुन्छ?

येशू आज कहाँ हुनुहुन्छ?   प्रभु येशू ख्रीष्ट बौरेर उठ्नुभयो! उहाँ जीवित हुनुहुन्छ! उहाँ आफैले भन्नुभयो, “अनि ___________ म नै हुँ, म __________ थिएँ; अनि हेर, म सदासर्वदाका निम्ति ___________ छु” (प्रकाश १:१८)। उहाँ सदाको लागि जीवित हुनुहुन्छ। बाइबलले भन्छ, “उहाँ स _____ जी ________ हुनुहुन्छ (हिब्रू ७:२५), तर उहाँ अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? हामी उहाँलाई […]