New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

मिशन कन्फरेन्स (२०७५)

मिशन कन्फरेन्स (२०७५) २०७५ कार्तिक १९-२२ – सङ्गति चर्च, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं महान् आज्ञा – मत्ती २८ मण्डली स्थापना गर्ने एन्टिओक प्रणाली – प्रेरित १३ पुरुषको भूमिका सेवकाइका चुनौती मण्डलीको महत्त्व – १ तिमोथी ३:१४-१६ युवाले युवालाई जित्ने सुसमाचारको सेवा २ तिमोथी ४:५ पाँचओटा रोटी र दुईटा माछा पवित्र आत्माले भरपूर होओ परमेश्वरको कामको लागि […]