New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

प्रेमको साँचो उदाहरण

प्रेमको साँचो उदाहरण   शुरूका मोराभियन मिसनरीहरूद्वारा प्रदर्शित प्रेमको परिभाषा: मैले प्रेम गरेको व्यक्तिले परमेश्वरको उच्चतम र सर्वोत्तम कुरा प्राप्त गरेको म चाहन्छु जसका लागि म आफू विशेष रूपमा खर्चिन पनि तयार छु। प्रेमको नमुना: प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयं: “हामी उहाँद्वारा जिउन सकौं भनेर परमेश्वरले आफ्‍ना एक मात्र जन्माइएको पुत्रलाई संसारमा पठाउनुभयो – हामीतर्फ परमेश्वरको […]