New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

इजकिएल र दानियल

इजकिएल र दानियल   इजकिएल र दानियल यस अध्यायमा हामी अन्तिम इजकिएल र दानियल दुई वृहत अगमवक्ताहरूको बारेमा अध्ययन गर्न तयार छौं। यी दुवै मानिसहरू निर्वासनकालको समयमा, अर्थात् बेबिलोनीद्वारा कैद गरिएको समयमा जिएका थिए (अध्याय ९ हेर्नुहोस्)। पहिले हामी इजकिएलले लेखेको पुस्तकमा ध्यान दिनेछौं। इजकिएल—पाप, इन्साफ र भविष्यको महिमा शासक यहोयाकिनको शासनकालमा बेबिलोन लगिएका इजकिएल […]