New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

योना, मीका, नहूम, हबक्कुक, सपन्याह

योना, मीका, नहूम, हबक्कुक, सपन्याह   योना, मीका, नहूम, हबक्कुक, सपन्याह यस अध्यायमा हामी अझै पाँच जना लघु अगमवक्ताहरूको बारेमा अध्ययन गर्न चाहन्छौं। यी पाँचओटै पुस्तकहरू निर्वासन कालभन्दा अघि, अर्थात बेबिलोनी कैदभन्दा अगाडि लेखिएका हुन् (अध्याय ९ हेर्नुहोस्)। अब हामी यी पुस्तकहरू एक-एक गर्दैं हेर्नेछौं। योना — सारा संसारको निम्ति परमेश्वरको प्रेम सम्भवत: योनालाई जति […]