New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

परमेश्वरको सुसमाचारको प्रस्तुति

परमेश्वरको सुसमाचारको प्रस्तुति   परमेश्वरको सुसमाचारको प्रस्तुति (रोमी) नयाँ नियममा २७ ओटा पुस्तकहरू छन् अनि यीमध्ये धेरैजसो पुस्तकहरू वास्तवमा पत्रहरू हुन्।। यस अध्ययन मालाको पृष्ठ ४ मा हेर्नुहोस्। उदाहरणको लागि, रोमीको पुस्तक रोम शहरमा बस्‍ने विश्वासीहरूलाई लखिएको पावलको पत्र हो। के तपाईले कसैलाई पत्र लेख्‍नुभएको छ? पावलले रोमीहरूलाई लेखे जत्तिकै लामो पत्र लेख्‍नुभएको छ? हामी […]