प्रश्नोत्तर

शैतान

प्रदेश श्रेष्ठ १) परमेश्वरले पहिले पृथ्वी बनाउनुभएको हो कि शैतानलाई स्वर्गबाट

विस्तृतमा >