New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

पश्चात्ताप के हो?

पश्चात्ताप के हो? डेविड क्लाउड पद कण्ठ: लूका १३:३; प्रेरित १७:३०; २०:२१ पहिलो र दोस्रो पाठमा हामी मुक्ति पाउने सवालमा मान्छेको आफ्नो जिम्मेवारी के हो भन्ने विषयमा हेर्नेछौं। यसअन्तर्गत दुईटा कुरा छन्: पश्चात्ताप र विश्वास। पावलले यी दुइटैलाई प्रेरित २०:२१ मा व्याख्या गर्छन्। त्यहाँ उनले पश्चात्तापलाई पहिला उल्लेख गर्छन्, त्यसैले हामी यसैबाट सुरु गर्नेछौं। पश्चात्ताप […]