New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

रोमी १:१४-१७

रोमी १:१४-१७   ख्रीष्टियन सबैको ऋणी “ऋणी” = मैले केही दिनु छ! मेरो एउटा जिम्मेवारी छ! सुसमाचारको कर्तव्य छ! दाँज्नुहोस् १ कोरिन्थी ९:१६। “ग्रीकहरू र अन्यभाषीहरू” = अन्यजातिका दुई वर्गहरू। “ग्रीकहरू” ती थिए जोहरूमा ग्रीक सभ्यता र भाषाको प्रभाव परेको थियो (रोमी साम्राज्यकै साझा भाषा ग्रीक थियो; रोमीहरूलाई पावलको पत्र, ल्याटिन वा हिब्रूमा नभएर, ग्रीकमै […]