New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

रोमी १:२४-२८

रोमी १:२४-२८   परमेश्वरद्वारा तीनदोबर त्यागिएका यस खण्डमा तीन-तीन पटक हामी पढ्छौं, “परमेश्वरले त्यागिदिनुभयो/सुम्पिदिनुभयो” (रोमी १:२४,२६,२८)। प्रत्येक पटक उही ग्रीक शब्द प्रयोग गरिएको छ जसको अर्थ “हस्तान्तरण गर्नु, सुम्पिनु, कुनै व्यक्तिलाई छोडिदिनु” भन्ने हुन्छ। यहूदाले येशूलाई सुम्पिदिए वा धोका दिए भनेर बताउन यही शब्द प्रयोग गरिएको छ (मत्ती २६:२१,२३,२४; २७:३ आदि)। यहाँ उक्त शब्द परमेश्वरले […]