New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

रोमी ११:१

रोमी ११:१   रोमी अध्याय ११ परमेश्वरले आफ्‍ना जनहरू (इस्राएल) लाई परित्याग गर्नुभएको छैन रोमी ११:१ रोमी १० को अन्तिम पदले इस्राएलले परमेश्वरलाई त्यागेको र परमेश्वरको सुसमाचारलाईइन्कार गरेको कुरालाई प्रस्टै औंल्याएको छ। इस्राएलीहरूले परमेश्वरलाई इन्कार गरेका छन् (रोमी १०:२१)। तब स्वभावैले एउटा प्रश्न उठ्छ: के परमेश्वरले तिनीहरूलाई त्याग्नुभएको छ?“के परमेश्वरले आफ्ना जनहरूलाई त्याग्नुभएको छ?” यसको […]