New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

रोमी ४:१-१२

रोमी ४:१-१२   परिचय रोमीको चौथो अध्यायका चाबी शब्द हुन् “विश्वास गर्नु” र “विश्वास”। यी चाबी शब्दहरू रोमी ४ अध्यायको ३,५,११,१२,१४,१६,१८,१९,२० र २४ मा भेटिन्छन्। धर्मीकरण विश्वासद्वारा हो, कामद्वारा होइन। यो हामी कसरी जान्दछौं? पुरानो नियमले यो प्रमाणित गर्दछ (अब्राहम र दाऊदको उदाहरणबाट यो देख्न सकिन्छ)! रोमी ४:१ अब्राहाम कसरी धर्मी ठहरिए? उनले कसरी मुक्ति […]