New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

रोमी ५:१-११

रोमी ५:१-११ रोमी अध्याय ५ रोमी ५:१ रोमी ४:२५ को एउटा चाबी शब्द (“धर्मीकरण”) पाँचौं अध्यायको पहिलो पदसित जोडिन्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुहोस् (“धर्मी ठहरिएका हुनाले”)। “यसकारण” भन्ने शब्दले यसअघि उल्लेखित कुराहरूलाई इङ्गित गर्दैछ। अहिलेसम्म पावलले रोमीको पुस्तकमा निम्न कुराहरू देखाइसकेका छन्… धर्मीकरणको खाँचो – सबै मानिसहरू परमेश्वरका सामु पापी र दोषी छन् (रोमी १-३) […]