New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

रोमी ६:७-१४

रोमी ६:७-१४ रोमी ६:७ किन विश्वासी जन अब उसो पापको दास हुनुपर्दैन भन्नु कुराको कारण यस पदले दिन्छ (“किनकि”)। “किनकि जो मरेको छ, त्यसले पापबाट छुटकारा पाएको छ”। साथै हेर्नहोस् रोमी ६:१८,२२ — “पापबाट स्वतन्त्र”। अब्राहाम लिङ्कन र अमेरिकी सरकारले जब दासहरूलाई मुक्त गरे तिनीहरूले आफ्नो स्वतन्त्रताको फाइदा लिनलाई पाँचओटा कुरा गर्नु आवश्यक थियो: १) […]