New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

रोमी ७:११-२५

रोमी ७:११-२५ रोमी ७:११ तपाईंलाई धोका दिने र मार्ने को हो? खास बदमास को हो? खास धोकेबाज र हत्यारा को हो? पाप हो!!! हिब्रू ३:१३ — पाप धोकेबाज हो याकूब १:१३ — पाप हत्यारा हो तर पापले व्यवस्थाको फाइदा उठायो। रोमी ७:१२ यो पद यस खण्डको निष्कर्ष हो (“यसकारण” भन्ने शब्दले यसको सङ्केत दिन्छ) र […]