New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

रोमी ८:१-१३

रोमी ८:१-१३ रोमी अध्याय ८ रोमी ८:१ रोमीको आठौं अध्याय “ख्रीष्ट येशूमा” हुने व्यक्तिका लागि बाइबलकै सबैभन्दा हौसलापूर्ण, उत्साहजनक र रोमहर्षक अध्यायहरूमध्ये एक हो (अध्यायको पहिलो पदलाई अन्तिम पदसित तुलना गर्नुहोस्)। यो अध्याय “कुनै दण्डको आज्ञा छैन” बाट सुरु हुन्छ (पद १) र “कुनै कुराले अलग पार्नेछैन” (पद ३९) मा अन्त हुन्छ, अर्थात् न्यामा पर्नेछैन […]