New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

रोमी ९:२१-३३

रोमी ९:२१-३३ रोमी ९:२१ यसप्रश्नलेसकारात्मक जवाफको माग गर्दछ। हो, एउटा भाँडालाई आदरको र अर्कोलाई अनादरको बनाउन परमेश्वरको पूरै अधिकार छ। “ढिका” = माटोको डल्ला जसबाट कुमालेले भाँडा वर्तन बनाउँछ। “माटो” = यसले पापपूर्ण, पतित मानवजातिलाई जनाउँछ (परमेश्वरले नै मान्छेलाई पापी बनाउनुभएन)। जसरी अल्भा म्याक्लेनले लेखेका छन्, “पावल यहाँ मानिसको सृष्टिको कुरा गरिरहेका छैनन्। परमेश्वरले मानिसलाई […]