New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

आत्माको बप्तिस्मा

पाठ ६-आत्माको बप्तिस्मा आत्माको बप्तिस्मा सम्बन्धी चाबी पद १ कोरिन्थी १२:१३ हो—“किनकि चाहे हामी यहूदी हौं चाहे ग्रीक, चाहे हामी कमारा हौं चाहे स्वतन्त्र, हामी सबै एउटै __________ एउटै शरीरभित्र ____________ (डुबाइएनु, राखिनु) भयौं; र सबैलाई एउटै आत्माभित्र पिउन दिइयो।” यस पदमा बताइएको “एउटै शरीर” भनेको मण्डली हो। “र सबै कुराहरू उहाँका पाउहरूमनि पारिदिनुभयो, र […]