New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

पवित्र आत्माद्वाराको बप्तिस्मा र पवित्र आत्माको भरपूरी

पवित्र आत्माद्वाराको बप्तिस्मा र पवित्र आत्माको भरपूरी   एक तुलनात्मक अध्ययन तालिका बप्तिस्मा भरपूरी परिभाषा: पवित्र आत्माद्वाराको बप्तिस्मा परमेश्वरको त्यो कार्य हो जसद्वारा एउटा विश्वासी येशू ख्रीष्ट भित्र र उहाँको शरीर अर्थात् मण्डलीभित्र गाभिन्छ (१ कोरिन्थी १२:१३ र गलाती ३:२७)। परिभाषा: पवित्र आत्माको भरपूरी परमेश्वरको त्यो कार्य हो जसमा उहाँले समर्पित, आश्रित, र प्रयोग-योग्य विश्वासीलाई […]