New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

ख्रीष्टको शरीरमा अस्थायी आत्मिक वरदानहरू

पाठ १३—ख्रीष्टको शरीरमा अस्थायी आत्मिक वरदानहरू के केही वरदानहरू अस्थायी छन्? के वर्तमान समयमा परमेश्वरले दिन छाड्नुभएका दानहरू छन्? अस्थायी दानहरूको दुई उदाहरणहरू हेरौं: प्रेरित हुने दान: आज मण्डलीमा प्रेरितहरू छैनन्, यो कुरा धेरैजना, पेन्टेकोष्टलवादका विद्वानहरूले पनि मानिलिएका छन्। मर्मनहरूले साथै अन्य सतही समूहहरूले आज पनि प्रेरितहरू छन् भनी विश्वास गर्छन्, तर यी समूहहरूमध्ये अधिकांशले […]