New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

सृष्टिका छ दिन – दिनहरू थिए कि युगहरू?

सृष्टिका छ दिन — दिनहरू थिए कि युगहरू? १) कतिको विश्वासमा उत्पत्तिको पहिलो अध्यायमा उल्लेखित दिनहरू सामान्य २४ घण्टे दिनहरू थिए। जसरी आइतवार, सोमवार, मंगलवारमा २४ घण्टा हुने गर्छ त्यसरी नै। २) अरूहरूको विश्वासमा उत्पत्तिको पहिलो अध्यायमा उल्लेखित दिनहरू सामान्य २४ घण्टे दिनहरू नभई युगहरू थिए। उनीहरूको विश्वासअनुसार प्रत्येक “युग-दिन” (“day-age”) हजारौं वा लाखौं वर्ष […]