New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

बाइबल २

बाइबल २ डेविड क्लाउड पद कण्ठ: १ कोरिन्थी १०:११; १ थेस्सलोनिकी २:१३; २ तिमोथी ३:१६-१७ बाइबलको ईश्वरीय प्रेरणा बाइबल परमेश्वरबाट चुनिएका अगमवक्ताहरूद्वारा लेखिएको हो। तिनीहरूले परमेश्वरबाट दिइएका शब्दहरू लेखे। यसलाई “ईश्वरीय प्रेरणा” (divine inspiration) भनिन्छ। यो कुरा सिकाउने मुख्य दुईटा खण्डहरूलाई विचार गर्नुहोस्: २ तिमोथी ३:१३-१७ पवित्रशास्त्रको प्रेरणा सम्बन्धी यो चाबी खण्ड हो र यसले […]