New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

सृष्टिकर्ताका दुई पुस्तकहरू

सृष्टिकर्ताका दुई पुस्तकहरू सृष्टिकर्ताको बारेमा हामी कसरी जान्न सक्छौं? मानिस (सृष्टिको एउटा प्राणी) ले परमेश्वर (सृष्टिकर्ता) को बारेमा कसरी जान्न सक्छ? हामीले उहाँलाई चिन्न सकौं भन्ने हेतुले सृष्टिकर्ताले आफूलाई हामीकहाँ कसरी प्रकट गर्नुभएको छ? सृष्टिकर्ताले आफूलाई मानिसहरूकहाँ प्रकट गर्न चाहनु भएको हुनाले उहाँले दुई ओटा पुस्तकहरू लेख्नुभएको छ। यी दुई पुस्तकहरूले हामीलाई सृष्टिकर्ताको बारेमा बताउँछन्! […]