New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

आत्माको फल (भाग ३)

पाठ ९ — आत्माको फल (भाग ३) आत्माको फल हो, प्रेम! १ कोरिन्थी १३ अध्यायमा देखिएझैं प्रेमका चरित्रहरू “आत्माको फल हो प्रे_____” (गलाती ५:२२)। जब पवित्र आत्माले विश्वासीको जीवनलाई आफ्नो अधिनतामा लिनुहुन्छ, त्यहाँ फल्ने फल प्रेम हो। यसको अर्थ के हो भनी बुझ्न परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। प्रेमको ग्रीक शब्द “अगापे” (agape) हो। प्रेमको […]