New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

चङ्गाइको वरदान

पाठ १५—चङ्गाइको वरदान के परमेश्वरले आज आफ्नो मण्डलीमा चङ्गाइको वरदान दिनुहुन्छ? १) के हरेक बिरामी चङ्गाइ हुनु परमेश्वरको इच्छा हो? नयाँ नियममा बिरामी परेका विश्वासीहरूको चारओटा उदाहरणहरूलाई हेरौं: १) २ कोरिन्थी १२:७-१० पावल एउटा पीडादायी (“काँडा”) शारीरिक (“शरीरमा”) रोगले ग्रस्त थिए। शरीरमा रहेको उक्त काँडा आफूबाट हटोस् भनी पावलले प्रभुलाई _______ पटक विन्ती गरे तर […]