New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

पवित्र आत्माको पुनर्जीवन दिने कार्य

पाठ ३—पवित्र आत्माको पुनर्जीवन दिने कार्य पुनर्जीवन परमेश्वरको त्यो कार्य हो जसमा परमेश्वरले पापमा मरेको मानिसलाई आफ्नो जीवन प्रदान गर्नुहुन्छ। जीवन प्रदान गर्ने कार्य पवित्र आत्माको हो: “…किनकि लेखले मार्छ, तर आत्माले ____________ दिनुहुन्छ” (२ कोरिन्थी ३:६)। पापीले जीवन पाउने मात्र होइन, तर उसले परमेश्वरको परिवारमा जन्म पनि लिन्छ। पुनर्जीवनको सम्बन्धमा चाबी खण्डहरूमध्ये एउटाचाहिँ यूहन्ना […]