New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

पवित्र आत्माको छाप मार्ने सेवकाइ

पाठ ५—पवित्र आत्माको छाप मार्ने सेवकाइ पवित्र आत्माको छाप मार्ने सेवकाइ सुन्दर र उत्साहपूर्ण सत्यता हो। यस महत्वपूर्ण सेवकाइलाई बुझ्न नयाँ नियमका धेरै खण्डहरूले हामीलाई सहायता गर्छ: १ कोरिन्थी ६:१९-२० पढ्नुहोस् र यी प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस्: पावलले विश्वासीको शरीरलाई ___________________________ भनी वर्णन गरे। के पावलले कोरिन्थीका विश्वासीहरूले यो सत्यता जानेको चाहे? __________ पवित्र आत्मा कहाँ […]