New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

जीवनमा बुद्धिमानी निर्णयहरू कसरी गर्ने? (भाग ३)

जीवनमा बुद्धिमानी निर्णयहरू कसरी गर्ने? (भाग ३) डेविड क्लाउड कण्ठ गर्नुपर्ने पदहरू: भजनसङ्ग्रह २७:१४; हितोपदेश २९:२५; लूका ९:५९-६०; प्रेरित ५:२९; १ कोरिन्थी १४:३३ हामीले अघिल्ला पाठहरूमा बुद्धिमानी निर्णयहरू गर्ने सम्बन्धमा पाँचओटा महत्त्वपूर्ण बाइबलीय सिद्धान्तहरूलाई अध्ययन गर्‍यौं: १) आफ्नै समझमा भर नपर्नुहोस्; प्रभुमा भरोसा गर्नुहोस् र बुद्धि पाउनलाई धेरै प्रार्थना गर्नुहोस् २) ज्योतिमा हिँड्नुहोस् ३) प्रभुमा […]