खण्ड ९ – अलगपनता

Doctrine

खण्ड ९ – अलगपनता

 1. मुक्ति पाएका र नपाएकाहरूको बीचमा परमेश्वरले भिन्नता राख्‍नुभएको छ:
मुक्ति नपाएकाहरूमुक्ति पाएकाहरूबाइबल पद
 1. __ मृत्यु
 2. __ मृत्युका लागि मृत्यु
 3. __अन्धकार
 4. __रात
 5. __हराएका
 6. __अधर्म
 7. __अविश्वासी
 8. __दोषी ठहरिसकेको
 9. __नष्ट
 10. __नष्ट
 11. __शैतानका सन्तान

जीवन
जीवनका लागि जीवन
ज्योति
दिन
भेट्टाइएका
धार्मिकता
विश्वासी
दोषी ठहरिँदैन
अनन्त जीवन
मुक्ति पाउनेहरू
परमेश्वरका सन्तान

क) २ कोरिन्थी ६:१५
ख) १ यूहन्ना ३:१०
ग) १ कोरिन्थी १:१८
घ) यूहन्ना ३:१८
ङ) २ कोरिन्थी २:१६
च) यूहन्ना ३:१६
छ) यूहन्ना ८:१२
ज) १ थेस्सलोनिकी ५:५
झ) यूहन्ना ५:२४
ञ) लूका १५:२४
ट) २ कोरिन्थी ६:१४

 1. ठीक कि बेठीक मुक्ति पाएकाहरू मुक्ति नपाएकाहरूभन्दा भिन्नै किसिमले जीवन बिताएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ (एफेसी ४:१७-२०; एफेसी ५:८)।
 2. ठीक कि बेठीक विश्वासी यस संसारमा छैन (यूहन्ना १७:११; फिलिप्पी २:१५-१६)।
  ठीक कि बेठीक यो संसार विश्वासीको घर हो (१ पत्रुस २:११; फिलिप्पी ३:२०)।
  ठीक कि बेठीक विश्वासीले संसारको तर्फबाट राम्रै व्यवहारको आशा गर्न सक्नुपर्ने हो (१ यूहन्ना ३:१३)।
  संसारले विश्वासीलाई किन घृणा गर्दछ (यूहन्ना १५:१८-२१)? _____ __________________________________________________
 3. संसारको चरित्रलाई बयान गर्ने तीनओटा कुरा बताउनुहोस् जसबाट विश्वासी जन पूरै अलग हुनुपर्छ (१ यूहन्ना २:१५-१७): १) ____________________________________________ २) ____________________________________________ ३) ____________________________________________
 4. कसैले संसारलाई प्रेम गर्छ भने _______को प्रेम ______मा हुँदैन (१ यूहन्ना २:१५)। जो संसारको मित्र हुन चाहन्छ, उसले आफूलाई ____________ _______ बनाउँछ (याकूब ४:४)।
 5. विश्वासीले आफूलाई _______________ _____________ राख्‍नुपर्छ (याकूब १:२७) र ऊ __________________________________ हुनु हुँदैन (रोमी १२:२)।
 6. संसारमा रहँदा विश्वासी यस्तो हुनुपर्छ: १) ____ साक्षी क) मत्ती ५:१६; फिलिप्पी २:१५ २) ____ राजदूत ख) गलाती ६:१० ३) ____ प्रचारक ग) प्रेरित १:८; यशैया ४३:१० ४) ____ ज्योति घ) २ कोरिन्थी ५:२० ५) ____ सुकर्मी ङ) मर्कूस १६:१५
 7. बन्धनपूर्ण कामकुराको सवालमा हामीले कुनचाहिँ गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ – अविश्वासीहरूसँग एउटै जुवामा नारिएको कि उनीहरूदेखि अलग रहेको (२ कोरिन्थी ६:१४-१७)?______________________
 8. झूटा शिक्षा विश्वास गर्ने र सिकाउनेहरूदेखि विश्वासीलाई अलग हुन परमेश्वरले आज्ञा गर्नुहुन्छ: १) ____ तिनीहरूबाट टाढा बस! क) २ तिमोथी ३:५ २) ____ रद्द गर! ख) २ यूहन्ना १० ३) ____ स्वागत नगर! ग) गलाती १:८-९ ४) ____ त्यस्ताहरूबाट पर बस! घ) रोमी १६:१७ ५) ____ त्यो श्रापित होस्! ङ) तीतस ३:१०
 9. ठीक कि बेठीक एक विश्वासी कुनै हालतमा पनि अर्को विश्वासीदेखि अलग हुनुहुन्न, कुनै विश्वासी परमेश्वरको वचनको अनाज्ञाकारी भए पनि (२ थेस्सलोनिकी २:१५; ३:६; ३:१४-१५)।

अलगपनता (परमेश्वरद्वारा परमेश्वरको निम्ति अलग गरिनु) को माने मैले परमेश्वरको वचन पालन गर्नुपर्छ भन्ने हो। कुन-कुन काम कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा परमेश्वरले हामीलाई प्रतिज्ञा तथा नियमहरू दिनुभएको छ। अरूहरूसित कहिले काम गर्ने र अरूहरूसित कसरी काम गर्ने भन्ने बारेमा हामीले परमेश्वरकै वचनबाट सिक्दछौं।

Print Friendly, PDF & Email