मानिस कसरी धर्मी ठहरिन्छ?

मानिस कसरी धर्मी ठहरिन्छ?

के पावल र याकूबका बीच अन्तर्विरोध छ?

पावल र याकूबका शिक्षा आपसमा बाझेका छैनन् बरु एउटाचाहिँ अर्कोको परिपूरक हुन्। दुवैले लेखेका कुरा परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिइएका हुन् (२ तिमोथी ३:१६)। मुक्ति नपाएको व्यक्ति कसरी परमेश्वरसित ठीक सम्बन्धमा आउन सक्छ भन्ने कुरा बताउनु पावलको उद्देश्य रहेको छ भने मुक्ति पाइसकेको व्यक्तिले आफ्नो विश्वास वास्तविक भएको कुरा कसरी प्रकट गर्न सक्दछ भन्ने कुरा बताउनु याकूबको उद्देश्य रहेको छ।

Paul-James Table

 

निष्कर्ष: हामी केवल विश्वासैद्वारा मात्र धर्मी ठहरिन्छौं अथवा मुक्ति पाउँछौं (पावलको शिक्षा)। धर्मी ठहराउने विश्वास एकलो हुँदैन; त्यसको साथमा असल कामहरू पनि हुनुपर्छ (याकूबको शिक्षा)। विश्वास एक्लैले बचाउँछ तर बचाउने विश्वास एक्लो हुँदैन! विश्वास एक्लैले बचाउँछ भन्ने कुरामा याकूब पावलसित सहमत थिए (याकूब २:२३; २:५ र प्रेरित १५) र बचाउने विश्वास एक्लो हुँदैन भन्ने कुरामा पावल याकूबसित सहमत थिए (एफेसी २:१०; तीतस ३:८; फिलिप्पी २:१२-१३)। यसरी पावल र याकूबका शिक्षा बाझिए जस्तो देखापरे तापनि वास्तवमा बाझेका छैनन्।

Print Friendly, PDF & Email