मत्तीको सुसमाचार

मत्तीको सुसमाचार

मत्तीको सुसमाचार: येशू ख्रीष्ट, यहूदीहरूका राजा!

पुरानो नियममा राज्य पूर्वोल्लेखित ख्रीष्टको पहिलो आगमनमा राज्य प्रस्तावित इस्राएलद्वारा राज्य अस्वीकृत राज्यका रहस्यहरू प्रकटित

राजाको दोस्रो आगमनको घोषणा भावी राज्यको पूर्वोल्लख पवित्रशास्त्रहरू मुताबिक क्रूसमा राजाको मृत्यु राजाको पुनरुत्थान

Print Friendly, PDF & Email