स्थानीय मण्डली

“अनि शिमोन पत्रुसले जवाफ दिएर भने: ‘तपाईं जीवित परमेश्वरका पुत्र ख्रीष्टहुनुहुन्छ।’ अनि येशूले जवाफ दिएर उनलाई भन्नुभयो: ‘योनाका छोरा शिमोन, तिमी धन्य हौ…यस चट्टान [अर्थात् पत्रुसले स्वीकार गरेको मूलभूत सत्यता – स्वयं ख्रीष्ट आफै]माथि म आफ्नो मण्डली बनाउनेछु, अनि नरकका ढोकाहरू यसमाथि विजयी हुनेछैनन्'” (मत्ती १६:१६-१८)।

मण्डली के हो?

मण्डलीका विधिहरू

[PDF]

मण्डली शासन