प्रवचन अडियोहरू

“यसकारण विश्वास सुनाइद्वारा आउँछ, र सुनाइचाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा” (रोमी १०:१७)