पत्रुसको पहिलो पत्र

पत्रुसको पहिलो पत्र

परीक्षित विश्वासीहरूलाई अनुग्रहपूर्ण अर्तीहरू

पालुङ बाइबल सम्मेलन, मिति: २०७४ चैत्र २६-२९

 

खण्ड

शीर्षक

higher quality

lower quality

१ पत्रुस १:१-५

जिउँदो आशा के हो?

28MB

14MB

१ पत्रुस १:५-१०

कसरी दु:खित तर आनन्दित?

29.8MB

14.4MB

१ पत्रुस १:११-१३

हाम्रो मुक्ति कति महान् छ?

26.5MB

12.7MB

१ पत्रुस १:१४-१७

किन पवित्र होओ?

25.7MB

12.4MB

१ पत्रुस १:१७-२१

फेरि, यो मुक्तिको महानता!

28.3MB

13.6MB

१ पत्रुस १:२२-२५

नयाँ जीवन, नयाँ प्रेम

28.9MB

13.8MB

    

१ पत्रुस २:१-३

बढ्नु भनेको के हो?

18.3MB

8.7MB

१ पत्रुस २:९

नयाँ नियम पूजाहारीहरू

 

12.8MB

१ पत्रुस २:९-१०

चुनिएको वंश, पवित्र जाति र निज प्रजा

 

14MB

१ पत्रुस २:११-१२

परदेशी र यात्रीहरू

 

14.3MB

१ पत्रुस २:१३-१७

सरकारको अधीनमा बस

 

12.6MB

१ पत्रुस २:१८-२४

मालिकको अधिनमा बस

 

11MB

१ पत्रुस २:२५

हाम्रा प्राणहरूका गोठाला

 

12.4MB

Print Friendly, PDF & Email