प्रेरितका कामहरू

प्रेरितका कामहरू

मण्डलीको शुरुआत र वृद्धि

“तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमाथि आउनुभएपछि तिमीहरूले सामर्थ्य पाउनेछौ; र यरूशलेममा, सारा यहूदिया र सामरियामा, अनि पृथ्वीको छेउसम्म तिमीहरू मेरा निम्ति साक्षी हुनेछौ” (प्रेरित १:८)

 

Print Friendly, PDF & Email