खण्ड ७ – अनन्त सुरक्षा र मुक्तिको निश्चयता

Doctrine

खण्ड ७ – अनन्त सुरक्षा र मुक्तिको निश्चयता

  1. विश्वासी जन मुक्तिका निम्ति ___________________________ले _________द्वारा सु________ हुन्छ (१ पत्रुस १:५)।
  2. भेडाहरूको सुरक्षाको जिम्मेवारी कसको हो, भेडाहरूकै कि गोठालाको? ______________। गोठालाचाहिँ को हुनुहुन्छ (भजनसङ्ग्रह २३:१; यूहन्ना १०:११)? _________________। के भेडाहरू परमेश्वरको हातमा सुरक्षित हुन्छन् (यूहन्ना १०:२८-३०)? _____________। के तपाईं परमेश्वरको भेडा हुनुहुन्छ (यूहन्ना १०:२७)? __________
  3. के ख्रीष्टले उहाँकहाँ आउने विश्वासीलाई कहिल्यै अफाल्नुहुनेछ (यूहन्ना ६:३५-३७)? ______________
  4. कतिजना विश्वासीहरू हराएर (नष्ट भएर) जानेछन् (यूहन्ना ६:३८-४०)? _________________________________
  5. परमेश्वर हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ भने को हाम्रो विरोधमा हुन सक्ला (रोमी ८:३१)? __________________________________
  6. ख्रीष्टको प्रेमदेखि हामीलाई कुन कुराले अलग पार्न सक्छ (रोमी ८:३५-३९)? ____________________________
  7. ख्रीष्टमा साँच्चै विश्वास गरेको व्यक्ति कहिल्यै:

१) ____ नष्ट हुनेछैन क) यूहन्ना ३:१८; ५:२४ २) ____ मर्नेछैन ख) यूहन्ना ६:३७ ३) ____ दोषी ठहरिनेछैन ग) यूहन्ना १०:२८ ४) ____ अफालिनेछैन घ) यूहन्ना ८:५१; ११:२६

  1. के एक व्यक्तिले आफूले मुक्ति पाएको छु भन्ने कुरा जान्न सक्दछ (१ यूहन्ना ५:११-१३)? ____________
  2. कसैले साँच्ची नै मुक्ति पाएको छ भने (जोडा मिलाउनुहोस्):
 1. ____ उसले परमेश्वरको वचनको तिर्सना गर्नुपर्छ
 2. ____ उसले परमेश्वरका आज्ञाहरू पालन गर्नुपर्छ
 3. ____ उसले ख्रीष्टमा भएका आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई प्रेम गर्नुपर्छ
 4. ____ उसले धर्मी जीवन बिताउनुपर्छ, जे असल छ त्यही गर्नुपर्छ
 5. ____ उसले आफ्नो मुखले ख्रीष्टलाई स्वीकार गर्नुपर्छ
(क) १ यूहन्ना ३:१४; १ यूहन्ना ४:७,२०
(ख) १ यूहन्ना २:२९; ३ यूहन्ना ११
(ग) १ यूहन्ना २:३-४
(घ) रोमी १०:९-१०
(ङ) १ पत्रुस २:२
   1. ठीक कि बेठीक मुक्ति पाएको हुनाले र स्वर्ग जाने भएको हुनाले हामीले जस्तोसुकै तरिकाले जीवन बिताए पनि हुन्छ भन्ने कुरा परमेश्वरको अनुग्रहले हामीलाई सिकाउँदछ (तीतस २:११-१५)। अनुग्रह प्रशस्त होस् भनेर के हामी पापमा लागिरहौं (रोमी ६:१-२)? __________________
   2. ख्रीष्टको नाम लिनेहरूले के गर्नुपर्छ (२ तिमोथी २:१९)? ________ ________________________
   3. ठीक कि बेठीक प्रभुसँग रहनलाई आफू स्वर्ग जानेछु भन्ने बारेमा पावल प्रेरित ढुक्क थिएनन्, त्यसैले आफू मर्नुपर्ने दिनको बारेमा उनी एकदमै डराइरहेका थिए (फिलिप्पी १:२१,२३; २ कोरिन्थी ५:८; २ तिमोथी ४:६-८)। __________________

“अनन्त सुरक्षा” (विश्वासी जन ख्रीष्टमा सदाका लागि सुरक्षित हुन्छ) भन्ने विषय चाहिँ परमेश्वरले विश्वासीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने बारेमा हो। परमेश्वर आफ्नो सम्बन्धमा र आफ्नो वचनको सम्बन्धमा ढुक्क हुनुहुन्छ; आफूले गर्नुभएको काम र आफूले बोल्नुभएको कुराको बारेमा परमेश्वर पक्का र ढुक्क हुनुहुन्छ। “निश्चयता” भन्ने विषय चाहिँ एक विश्वासीले परमेश्वरले भन्नुभएको कुरालाई भरोसा गर्ने र आज्ञा पालन गर्ने क्रममा उसले अनुभव गर्ने निर्धक्कता हो।

Print Friendly, PDF & Email